Asociatia de Proprietari Bloc P56

Bloc P56 Motoc nr. 4

UTILE

Atributiile  Adunarii Generale a Proprietarilor :

 

– aproba darea de seama anuala asupra activitatii comitetului executiv al asociatiei de proprietari, raportul comisiei de cenzori si raportul exercitiului bugetar, acordand anual descarcare de gestiune comitetului executiv si celui care exercita managementul (administrarea) cladirii, in masura in care cei in cauza nu se fac vinovati de lipsuri in gestiune sau de alte fapte care implica raspunderi materiale sau penale; adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment, daca acesta se constituie; valideaza rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli;
– adopta sau amendeaza deciziile, regulile si regulamentele;
– hotaraste cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti, asupra necesitatii constituirii fondului de rulment, fondului de reparatii si a altor fonduri speciale;
– hotaraste cu acceptul a 80% din numarul membrilor asociati modificarile ulterioare ale statutului asociatiei de proprietari si/sau ale acordului de asociere;
– hotaraste asupra: naturii si volumului mijloacelor materiale si banesti, necesare desfasurarii activitatii asociatiei de proprietari; modului de folosire a mijloacelor banesti, sumele pana la care comitetul executiv poate angaja cheltuieli in numele asociatiei de proprietari si limita maxima sau cuantumul sumelor ce se pot retine in casa proprie pentru efectuarea platilor curente (plafonul de casa);
– hotaraste modul de asigurarea al managementului cladirii (persoana fizica sau juridica);
– hotaraste volumul serviciilor necesare a fi efectuate pentru o buna functionare a cladirii;
– hotaraste asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si premiilor pentru personalul ancadrat cu contract individual de rnunca sau pe baza de conventie civila, membri sau nemembri ai asociatiei de proprietari si asupra valorii de contractare (procent, criterii etc.), in cazul in care managementul cladirii este asigurat de persoane juridice; hotaraste care dintre functiile din structura organizatorica a asociatiei pot fi salarizate; – hotaraste asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari, alesi sau nu in structura organizatorica a asociatiei, care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia;
– la constituirea asociatiei de proprietari, hotaraste numarul membrilor comitetului executiv si ai comisiei de cenzori, precum si durata mandatelor acestora;
– alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei, validand dintre acestia pe presedinte;
– alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comisia de cenzori sau hotaraste delegarea atributiilor comisiei de cenzon unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economic specializati;
– revoca, atunci cand este cazul, oricare dintre membrii comitetului executiv sau ai comisiei de cenzori, alegand un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majoritatii simple a celor prezenti;
– hotaraste termenul si forma de plata a cotelor de contributie a membrilor asociatiei de proprietari;
– valideaza sistemul de penalizari stabilit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari;
– hotaraste cu cel putin 80% din numarul voturilor tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra necesitatii angajarii de credite bancare pentru indeplinirea scopurilor asociatiei de proprietari si modul de garantare a acestora;
– hotaraste cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti destinatia execedentului bugetar al asociatiei de proprietari; adopta masuri pentru acoperirea deficitului bugetar pentru anul care a trecut;
– decide cu 80% din numarul voturilor tuturor asociatilor asupra participarii cu capital la constituirea de agenti economici sau asupra oportunitatii cumpararii sau preluarii in locatie de gestiune a spatiilor comerciale situate la parterul condominiului (cladirii); de asemenea, decide, cu acelasi numar de voturi, asupra cumpararii de apartamente sau de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul cladirii, de la persoane fizice sau juridice, membre ale asociatiei, in scopul eficientizarii activitapi asociatiei, hotaraste destinatia spatiilor cumparate sau preluate de asociatia de proprietari;
– poate decide cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti preluarea in administrare sau in concesionare a terenurilor aferente (exterioare) condominiului (cladirii);
– adopta masuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor nevoiase, membre ale asociatiei de proprietari, pe perioade limitate; adopta programe de instruire si constientizare a proprietarilor asupra importantei folosirii rationale a utilitatilor (apa, curent electric, gaze naturale etc.);
– hotaraste cu cel putin doua treimi din numarul voturilor tuturor asociatilor schimbarea instalatiilor mai importante ca: incalzirea centrala, boilerele cu apa calda, rezervoarele cu apa, lifturile si alte dotari de amploare similara;
– adopta masuri privind conditiile ce trebuie indeplinite de detinatorii de animale de casa din cadrul condominiului.
Discutiile si deciziile adunarii generale se consemneaza intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza la presedintele asociatiei de proprietari; procesul-verbal se va semna de toti membrii participanti.

 

 

 

 

Atributii presedinte asociatie de proprietari :


– verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de locatari si de catre comitetul executiv, controleaza si sugereaza solutii corespunzatoare personalului care deserveste asociatia, pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin sau, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii este asigurat de persoane juridice, supravegheaza stricta respectare a clauzelor contractuale;
– reprezinta asociatia de proprietari in incheierea si derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele asociatiei;
– reprezinta asociatia de proprietari impotriva unor terti, inclusiv in actiunile judecatoresti initiate de asociatie impotriva unui proprietar, membru al asociatiei, care nu si-a indeplinit obligatiile statutare fata de asociatie, sau in procesele initiate de unul dintre proprietari, care contesta o decizie a asociatiei;
– avizeaza ordinea de prioritati si planul lucrarilor de intretinere si reparatii a partilor si instalatiilor comune ale cladirii;
– are drept de semnatura asupra conturilor asociatiei de proprietari;
– primeste cererile si reclamatiile de la proprietari si sesizarile administratorului (managerului), pe care le supune dezbaterii comitetului executiv;
– convoaca comitetul executiv ori de cate ori este nevoie;
– intocmeste ordinea de zi a sedintei comitetului executiv si conduce lucrarile acesteia;
– semneaza deciziile de imputare, precum si orice alte acte (cereri, actiuni de chemare in judecata, sesizari, reclamatii etc.) emise de comitetul executiv; semneaza si parafeaza contractele individuale de munca si conventiile civile;
– pastreaza si foloseste stampila asociatiei de proprietari.

 

Atributii  comitet executiv : 


– aduce la indeplinire hotararile adunarii generale, executa bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari si intocmeste proiectul bugetului pentru anul urmator; prezinta dari de seama asupra activitatii desfasurate, precum si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acesteia; in situatii exceptionale, hotaraste rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, in prima adunare generala validandu-se aceasta rectificare; convoaca adunarea generala in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie;
– raspunde de ingrijirea, pastrarea in bune conditii si supravegherea utilitatilor cladirii, spatiilor comune si instalatiilor. Angajarea personalului se face pe baza de contract individual de munca sau de convenfe civila, prin negociere;
– analizeaza oferte si negociaza contracte, in cazul in care managementul (administrarea) cladirii, partial sau total, va fi asigurat de persoane juridice (societati comerciale, institutii specializate, asociatii);
– raspunde de incasarea lunara a cotelor de contributie de la proprietari; emite somatii catre restanterii care depasesc termenul de plata; rezolva contestatiile proprietarilor cu privire la cuantumul cotelor de contributie;
– emite decizii de imputare, in conditiile Codului muncii, pentru pagubele produse asociatiei de proprietari de personalul incadrat si de alte persoane; urmareste recuperarea pagubelor. In caz de neidentificare a persoanelor vinovate, da dispozitii de reparare din contul asociatiei de proprietari, in conditiile prevazute de lege;
– negociaza contracte cu persoane fizice sau juridice, membre sau nemembre ale asociatiei de proprietari, pentru inchirierea sau intrebuintarea unor elemente sau suprafete din proprietatea comuna. Elementele proprietatii comune sunt prevazute in acordul de asociere;
– propune adunarii generale ca managementul de proprietate si managementul financiar, inclusiv atributiile comisiei de cenzori sa fie preluate, pe baza de contract, de catre persoane juridice,
– hotaraste necesitatea efectuarii operatiunilor de verificare si control asupra modului de gestionare a bunurilor asociatiei de proprietari;
– instiinteaza proprietarii despre necesitatea efectuarii reparatiilor la partile si instalatiile comune ale cladirii (pentru apartamentele sau spatiile proprietate de stat, instiintarea va fi facuta institutiei care le are in administrare); avizeaza inceperea, intr-o ordine de prioritati, a lucrarilor de reparatii;
– da dispozitii de realizare a unui sistem propriu de protejare a bunurilor asociatiei de proprietari, de securitate a cladirii, a proprietatii;
– propune adunarii generale crearea unor fonduri speciale necesare bunei functionari si dezvoltarii cladirii, precum si pentru crearea unei ambiante placute pentru petrecerea timpului liber in cadrul condominiului (cladirii), de catre proprietarii membri ai asociatiei si alte persoane; urmareste completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
– imputerniceste administratorul (managerul de proprietate) pentru a putea inspecta apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in vederea reparatiilor la instalatiile proprietate comuna, inlaturarii pierderilor de apa datorate instalatiilor pe verticala sau pe orizontala defecte ori altor pierderi care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor, citirii contoarelor individuale, acolo unde exista, si, daca este cazul, in functie de prevederile contractuale cu furnizorii, asigurarii unei igiene corespunzatoare, sugerand, cand este cazul, proprietarilor efectuarea de dezinsectii, dezinfectii, deratizari asupra proprietatii individuale si rezolvarea altor probleme;
– participa la receptia lucrarilor angajate de asociatia de proprietari pentru reparatii asupra proprietatii comune, precum si altor lucrari;
– stabileste modul de calcul si de incasare a fondului de rulment, daca acesta se constituie, si avizeaza actualizarea acestuia, daca este cazul;
– hotaraste asupra managementului financiar al asociatiei de proprietari (data afisarii listei de plata, formatul si caracteristicile listei de plata, locui si programul de incasari etc.), daca acesta este asigurat de persoana fizica; stabileste si supune validarii adunarii generale a asociatiei de proprietari sistemul de penalizari pentru neplata cotelor lunare de contributie si pentru pierderi datorate inexistentei depozitelor bancare rezultate din exercitiul financiar-contabil, tinand cont de nivelul cel mai ridicat permis de legislatie; hotaraste conditiile in care se efectueaza introducerea la plata a persoanelor care locuiesc clandestin in bloc;
– hotaraste actionarea in justitie a proprietarilor vinovati de neplata cotelor lunare de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit;
– hotaraste actionarea in justitie a celor ce se fac vinovati de incalcarea prevederilor contractuale pe care asociatia de proprietari le-a angajat, in cazul in care nu se gasesc solutii de rezolvare prin conciliere;
– asigura conditiile necesare securitatii si igienei in procesul muncii, precum si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
– supune aprobarii adunarii generale si transmite hotararea acesteia cu privire la transformarea suprafetelor apartamentelor in spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau cu privire la modificarea destinatiei suprafetelor deja transformate, tinand cont de respectarea de catre solicitant a prevederilor statutului si a legilor; anunta furnizorii de servicii, daca in termenul prevazut de statut proprietarii cu astfel de solicitari nu prezinta asociatiei dosar cu copii de pe contractele individuale angajate cu acestia. Daca, in urma acestor transformari, activitatea ce urmeaza sa se desfasoare implica cheltuieli (consumuri) suplimentare pentru asociatie, negociaza si incheie, anual, o conventie cu proprietarul/proprietarii;
– hotaraste societatea bancara la care asociatia de proprietari isi va deschide unul sau mai multe conturi;
– propune adunarii generale masuri si solutii cu privire la dezvoltarea condominiului (cladirii) si eficientizarea activitatii asociatiei de proprietari, modificari ale statutului, participari cu capital, cumparari sau inchirieri de spatii, concesionari de terenuri, contractari de credite, asigurari etc.; raspunde tuturor intrebarilor si solicitarilor venite de la proprietari; incurajeaza si sprijina initiative personale ale membrilor asociatiei, in scopurile acesteia. Comitetul executiv lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu (majoritatea simpla) din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu cel putin doua treimi din numarul voturilor.
Discutiile si deciziile se consemneaza in registrul de procese-verbale, care se pastreaza la presedinte, procesele-verbale semnandu-se de toti membrii comitetului executiv prezenti.

 

Atributii Comisie de cenzori:


– verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale;
– verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;
– efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in contul curent al asociatiei de proprietari a numerarului ce depaseste plafonul de casa, in cazul in care managementul financiar al asociatiei este asigurat de o persoana fizica. Viza de control preventiv se acorda de un membru al comisiei, in cazul in care asociatia nu are o persoana care indeplineste functia de contabil (trezorier);
– daca nnanagementul financiar este asigurat de o persoana fizica, verifica, cel putin o data pe semestru, gestiunea asociatiei de proprietari, stabilirea si incasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza de presedintele comisiei sau de un alt membru stabilit de aceasta;
– stabileste registrele asociatiei, necesare desfasurarii unui bun management financiar;
– intocmeste, pe baza verificarilor efectuate, si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand anual descarcarea de gestiune a comitetului executiv si a celui care asigura managementul cladirii;
– propune spre aprobare adunarii generale a asociatiei de proprietari sau, dupa caz, comitetului executiv programe, proiecte de programe cu masuri necesare desfasurarii managementului financiar; propune imputarea si recuperarea sumelor ce reprezinta despagubiri pentru pagube produse de personalul ce deserveste asociatia de proprietari sau de membri ai acesteia. Recomanda comitetului executiv sesizarea instantelor de urmarire penala, cand constata savarsirea unor infractiuni financiar-contabile;
– in cazul in care managementul financiar se hotaraste a fi asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participa la negocierea contractelor respective, stabilind si modalitatile de exercitare a acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclame
 
%d blogeri au apreciat asta: